Shoqëria “Neptun” shpk, person juridik shqiptar, i regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit me numër identifikimi NIPT K12222001B, me seli të regjistruar në adresën: Qendra Tregtare Univers, Autostrada Tiranë-Durrës Km. 6, Kashar, Tiranë, përfaqësuar rregullisht nga Administratori Z. Alexandros Kosenas, madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, (‘Neptun’).
Ne kuader te mbeshtetjes se vazhdueshme per konsumatorin/klientin e saj, Neptun mundeson çmimin me te mire ne treg krahasuar me cdo oferte tjeter per te gjithe produktet e kategorive Elektroshtepiake te medha dhe TV dhe produkte te tjera sipas kushteve te meposhtme.

Pershkrim i Promocionit
Nese nje Klient gjen te njejtin produkt (marke, model, tip, ngjyre te njejte) ne nje dyqan tjeter, do te mund te bleje produktin ne dyqanet Neptun me 1.000 (nje mije) leke zbritje nga cmimi i ofertes alternative, pavaresisht cmimit aktual ne dyqanet Neptun.
Per te perfituar kete Promocion , duhet te plotesohen kushtet e meposhtme:

  • Produkti duhet te shitet ne nje dyqan te konkurrentit te Neptun ne te njejtin qytet, dhe duhet te jete produkt i ri dhe i pademtuar. Produkti duhet te jete i gatshem per levrim dhe duhet te permbaje nje garanci te vlefshme te njejte me garancine e ofruar nga Neptun.
  • Per te kerkuar dhe perfituar Çmimin e garantuar, Klienti duhet te provoje oferten alternative duke sjelle faturen paraprake (proforma), ose cilindo dokument zyrtar qe provon cmimin konkret dhe garancine e njejte (ky dokument mund te jete nje fletushke, broshure, material marketing, website & media sociale zyrtare, fleta e garancise e vertetuar me fotografi, garancia e perfshire tek fatura proforma apo dokumenti tjeter provues i çmimit apo ndonje forme tjeter e besueshme) ose nje vertetim zyrtar nga dyqani qe provon oferten e cmimit. Detyrimi per te provuar cmimin alternativ te konkurrences I takon Klientit.
  • Klienti do te perfitoje cmimin e zbritur vetem nese paraqitet ne dyqanin Neptun brenda 3 Diteve nga marrja e ofertes alternative (afati 3-ditor do te llogaritet ne baze te dates se fatures proforma apo te dokumentit tjeter provues te çmimit).
  • Ky promocion zgjat deri nga data 01.08.2017 deri ne 31.08.2017.
  • Ne kategorine e Elektroshtepiake te medha futen te gjitha pajisjet si Frigorifere, Lavatrice, Tharese, Lavastovilje, Furra, Suprina, Soba. Ne kategorine e TV futen te gjithe televizoret qe shiten ne dyqanet Neptun. Per te favorizuar Klientet te cilet mund te kerkojne zbatimin e ketij Promocioni edhe per produkte te tjera perveç sa me siper, Neptun mund te konsideroje akordimin e ketij Promocioni per produkte te caktuara te kerkuara nga Klientet nese I plotesojne kushtet e ketij Promocioni dhe nese Neptun, ne diskrecionin e plote te tij, vlereson qe nje produkt I tille me karakteristikat dhe çmimin e paraqitur mund te perbeje pjese te ketij Promocioni. Nese nje kerkese per nje produkt te tille jashte produkteve te ketij Promocioni te siperpermendura, nuk pranohet nga Neptun, Klienti pranon qe nuk ka te drejte te ankohet per kete mospranim duke qene qe perjashtimet nga Promocioni jane favorizime per Klientin brenda diskrecionit te Neptun. .
  • Klientet kane te drejte te perfitojne kete Promocion vetem per nje (1) produkt nga secili model i caktuar. Secili klient mund te perfitoje Promocionin, brenda kushteve te ketij dokumenti, per produkte te ndryshme, mjafton qe secili prej tyre t’i perkase modeleve te ndryshme te perfshira ne Promocion.
Nga ky Promocion perjashtohen
 • Klient te cilet blejne nepermjet kanalit online http://www.neptun.al/.
 • Klientet te cilet nuk mund te provojne ne menyre zyrtare cmimin alternativ/ te konkurrentit.
 • Kliente, te cilet e kane perfituar Produktin per te cilin paraqesin çmimin alternative, si dhurate, cmim, pjese te nje perfitimi tjeter (marredhenie klering, shitje etj), apo cdo menyre tjeter qe nuk tregon çmimin real, me pakice per konsumatoret. Neptun ka te drejte te kryeje menjehere perjashtimin e kesaj kategorie klientesh, nese vihet ne dijeni te nje fakti te tille, pa pasur detyrimin per te dhene shpjegime apo prova perkatese per Klientin.
 • Kliente per te cilet Neptun ka marre dijeni ne forma te ndryshme se kerkojne te perfitojne nepermjet mashtrimit, genjeshtres apo pakujdesise si neglizhence, nje produkt me nje cmim me te ulet se sa realisht ofrohet ne treg nga dyqane dhe furnitore zyrtare per produkte te certifikuara me dokumentet perkates. Neptun ka te drejte te kryeje menjehere perjashtimin e kesaj kategorie klientesh, nese vihet ne dijeni te nje fakti te tille, pa pasur detyrimin per te dhene shpjegime apo prova perkatese per Klientin.
  • Nuk perfitojne kliente te cilet paraqiten me vone se 3 dite nga marrja e cmimit te konkurrentit.
  • Promocioni nuk aplikohet per produkte te ri-paketuara (refurbished/ open-box).
  • Klientet (jo konsumatore) te cilet blejne me shumice apo per ri-shitje.
  • Kliente te cilet kerkojne me shume se nje pajisje nga i njejti model.
  • Kliente te cilet blejne nepermjet nje autorizimi, kuponi apo perfitojne produktin si pjese e nje kontrate tjeter.
  • Kliente te cilet konsiderojne oferta/çmime jashte qytetit ku ndodhet dyqani Neptun ku behet kerkesa.

  Per te qene subjekt I promocionit, Neptun duhet te verifikoje lehtesisht cmimin e konkurrentit nepermjet mjeteve te paraqitura ose mjeteve te tjera te informacionit, si website zyrtar, telefon, etikete e paraqitur ne dyqan apo menyrave te tjera.
  Neptun gezon te drejten ne cdo kohe per te perjashtuar produkte te vecanta, per te cilat nuk do te aplikohet ky promocion. Neptun ka te drejte te kryeje verifikimet e tij perkatese aty per aty, lidhur me çmimin dhe produktin dhe dokumentet e paraqitura nga Klienti, dhe gezon te drejten te refuzoje ne diskrecionin e tij te plote, produktin perkates te paraqitur nga Klienti.

  Per me shume informacion apo kerkese te vecante, telefononi +35544505050.