Kordinator i Dep.Marketing

---

Profili i kompanisë:  Balkan Finance Investment Group është një ndër grupet private investuese më të mëdha në Shqipëri dhe rajon, i pranishëm me aktivitete për zhvillimin e pasurive të paluajtshme, shitjet me pakicë, ofrimin e shërbimeve dhe manaxhimin e hapësirave tregtare apo industriale, telekomunikacion, industria minerare, financime dhe programe besimi për konsumatorët.

 Neptun është pjesë e Balfin Group e specializuar në tregëtimin e pajisjeve Elektroshtëpiake.

 Pozicioni: Koordinator i Dep.Marketing

Departmenti: Marketing

Vendodhja: Tiranë

 

Përmbledhja e Pozicionit: Koordinatori i Marketingut është përgjegjës për zhvillimin dhe ndjekjen e fushatave promocionale marketing Ad Hoch, në përputhje me planin dhe objektivat e kompanisë. Gjithashtu koordinon dhe mban kontakte me palët e 3ta të përfshira në këtë proces si agjenci publicitare, media, kompani printimi dhe prodhimi si dhe përgatit raportet mbi rezultatet këtyre fushatave komunikimi dhe buxhetimit të tyre.

 

  Detyra dhe Përgjegjësi:

 • Përgatit, realizon dhe monitoron aktivitetet promocionale sipas projekteve të vecanta të komunikimit të kompanisë të cilat mund të jenë të lidhura me nje produkt, kategori apo dyqan;
 • Përditëson dhe ndjek kalendarin e këtyre aktiviteve promocionale çdo muaj si dhe koordinon përgatitjen e këtyre aktiviteteve me palët e tjera të përfshira në proces (departamenti Komercial, Logjistikës, Shumicës apo bashkëpunëtorë të tjerë të jashtëm);
 • Ndjek procesin e dizenjimit, të printimit, të prodhimit të spoteve televizive dhe radio, përgatitjes së materialeve të komunikimit online, koordinimit me markat partnere kur është e nevojshme, në funksion të realizimit me sukses të cdo fushate komunikimi;
 • Koordinon fushatat marketing dhe negocion për cmime sipas rastit me palet e 3ta si media, agjenci, kompani printimi, kompani shpërndarje D2D, marka partnere, etj;
 • Monitoron buxhetin e fushatës promocionale duke analizuar dhe krahasuar rezultatet aktuale me ato të parashikuara dhe buxhetuara;
 • Informon dhe përditëson të gjitha dyqanet e rrjetit për përmbajtjen dhe qëllimin e ofertave promocionale që do të reklamohen instore, si edhe për mënyrën e aplikimit të materialeve promocionale, vlefshmërin & specifikat e ndryshme që ato përmbajnë;
 • Mbledh informacion mbi të dhënat e shitjeve nga manaxheret e produktit si edhe manaxheret e shitjeve rajonale dhe I analizon ato per te gjykuar efektet dhe ndikimin e promocioneve të ndryshme në secilën zonë apo dyqan;
 • Përgatit raporte pas cdo vizite nëpër dyqane të cilat përmbajnë informacion dhe problematikat e shfaqura në secilën nga pikat e shitjes së rrjetit të cilat dërgohen tek Menaxheri i Marketingut.

 

 

Kërkesat:

 

Edukimi: Të zotërojë diplomë universitare Bachelor ose Master në Marketing.

Eksperiencat e punës: Minimumi 3 vite eksperiencë pune në pozicione të ngjashme.

 

 

Kualifikime të tjera:

 

 • Njohje shumë korrekte e gjuhës Shqipe në të shkruar dhe në të shprehur.
 • Njohje shume e mire e gjuhës angleze (e folur, e shkuar). Njohja e gjuhëve të tjera përbën avantazh.
 • Njohuri të shumë të mira kompjuterike të paketës Microsoft Office (Word, Excel, Power Point etj)
 • Njohuri të terminologjisë teknike të përdorur në Marketing.
 • Leje drejtimi klasi B përbën avantazh.

 

 

Kushtet e punës: Grupi Balfin ofron një paketë benefitesh tërheqëse, duke përfshirë një pagë dhe bonus vjetor të bazuar në merita dhe vlerësimin e performancës.

 

Mënyra e aplikimit*: Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë CV e tyre së bashku me letër motivimi në adresën e e-mailit [email protected] duke përcaktuar në subjekt pozicionin.

 

Afati i dorëzimit: 25/10/2019

 

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr .9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

Aplikoni tani