11
May

Garanci 10-vjeçare për motorin.

3430 Herë lexuar |

Nuk është thjesht një frazë - ne e garantojmë vërtetë këtë. Një garanci për motorin për 10 vitet e ardhshme.

 Garanci 10-vjeçare për motorin.

Nuk është thjesht një frazë - ne e garantojmë vërtetë këtë. Një garanci për motorin për 10 vitet e ardhshme.

 

 

 

Kushtet e garancisë për fshesat me korrent me motorin Bosch:

 

Përveç garancisë për pajisjen  tuaj, ne ofrojmë garancinë e mëposhtme për pajisjet e reja të pajisura  me një motor Bosch (e vlefshme për të gjitha fshesat me korrent me cilindër pa qese ose me qese, përveç modeleve  të serisë 2 BGS05…/BGC05…) të blera nga data 1 gusht 2019 dhe në vazhdim. Kërkesat ndaj shitësit në kuadër të garancisë që lindin  nga kontrata e blerjes  nuk preken nga këto.

 

1. Ne, BSH Hišni aparati  d.o.o. Nazarje, Savinjska cesta 30, 3331

Nazarje, ofrojmë një garanci për defektet në motorin Bosch që janë shkaktuar  në mënyrë të dukshme  nga një defekt  material dhe/ose  i prodhimit.

 

2. Kushti për dhënien  e garancisë është regjistrimi i fshesës me korrent dhe aktivizimi i garancisë në http://promovime.al.bosch-home.com brenda  6 muajve nga blerja  nga blerësi  i parë.

 

3. Periudha  e garancisë është 10 vjet duke filluar  nga data e aktivizimit të garancisë sipas Pikës 2 më sipër nga blerësi  i parë. Garancia është e vlefshme në territorin e Republikës  së Shqipërisë. Kërkesa në kuadër të garancisë duhet të paraqitet

brenda  kësaj periudhe duke dërguar  faturën  origjinale të blerjes te zyra e shërbimit të klientit të përcaktuar në direktorinë e shërbimit të klientit në manualin  e udhëzimeve.

4. Pavarësisht nga Pika 1 më sipër, një detyrim i garancisë nuk do të zbatohet nëse defekti në motor i atribuohet keqpërdorimit ose mosrespektimit të udhëzimeve  të përdorimit dhe të montimit. Kërkesa në kuadër të garancisë skadon nëse riparimet ose ndërhyrjet kryhen nga persona që nuk janë të autorizuar nga ne për ta bërë këtë. Kërkesat në kuadër të garancisë nuk zbatohen  gjithashtu për defektet e shkaktuara gjatë transportit pas dorëzimit të pajisjes,  për defektet e shkaktuara  nga montimi ose mirëmbajtja e gabuar, për defektet mekanike të shkaktuara  nga përdoruesi, për defektet e shkaktuara  nga voltazhi  shumë i ulët ose shumë i lartë dhe për defektet e shkaktuara  nga forca madhore.

 

5. Në rast të një kërkese në kuadër të garancisë, motor Bosch me defekt  do të riparohet ose do të zëvendësohet nga një motor i ri Bosch. Pjesët ose pajisjet e ndërrimit bëhen pronë e jona.

 

6. Shërbimet e garancisë nuk e zgjatin periudhën e garancisë, si dhe as nuk caktojnë fillimin e një periudhe të re garancie.

 

7. Kjo garanci nuk sjell kërkesa të mëtejshme. Garancia aktuale nuk i kufizon  të drejtat statutore, veçanërisht kërkesat  ndaj shitësit në kuadër të garancisë që lindin  nga kontrata e blerjes dhe Ligji nr. 9902 për mbrojtjen e konsumatorit dhe kërkesat

e mundshme ndaj prodhuesit që lindin  nga Ligji nr. 10 480 për sigurinë  e produkteve jo ushqimore.

8. Këto kushte të garancisë zbatohen  për të gjitha fshesat me korrent me cilindër pa qese ose me qese të blera nga data 1 gusht 2019 dhe në vazhdim, të cilat janë të pajisura  me një motor Bosch, përveç modeleve  të serisë 2 BGS05…/BGC05….

 

 

 

 

 

 

Ofruesi:  BSH Hišni aparati  d.o.o. Nazarje, Savinjska cesta